הצעת חוק להגבלת ריכוזיות ובעלויות צולבות בתקשורת

Bookmark and Share

גירסה מתוקנת של הצעת חוק בעלויות צולבות בתקשורת של ח"כ תמר גוז'נסקי ואחרים, הכנה לקריאה השנייה והשלישית, יוני 2002

(הצעת החוק לא הגיעה לקריאה שנייה ושלישית לאחר שיו"ר ועדת הכלכלה ח"כ אברהם פורז נקט בסחבת מכוונת)

הגדרות

עיתון –  כל גוף העוסק על פי מטרותיו או על פי דרכי פעולתו, בהפקה של גיליונות עיתון כתוב בישראל או לשם הפצתם בעיקר בישראל.

עיתון ארצי – עיתון המופץ בכל חלקי הארץ.

עיתון מקומי – עיתון המופץ באזור גיאוגרפי מסוים.

השר הממונה – שר התעשייה והמסחר או שר התקשורת, והכל לפי העניין כמפורט להלן.

פרק א': הגבלת ריכוזיות בשוק העיתונות הכתובה

החוק – חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 1988

מונופולין – כהגדרתו בסעיף 26 לחוק

קבוצת ריכוז – כהגדרתה בסעיף 26(ד) לחוק

הסדר כובל- כהגדרתו בסעיף 2 לחוק

מיזוג-  כהגדרתו בסעיף 17 לחוק

הממונה – כהגדרתו בחוק

מטרה :

1. מטרת פרק זה היא קידום האינטרס הציבורי בשמירה על תעשיית עיתונות עצמאית, תחרותית, מאוזנת, מגוונת ופלורליסטית.

הכרזת מונופולין בשוק העיתונות הכתובה:

2. (א). על אף האמור בסעיף 26 (א) לחוק, יראו כמונופולין בשוק העיתונות הכתובה כריכוז של יותר משליש מכלל התפוצה או תקבולי הפרסום או היקף השליטה בשוק זה, בידיו של אדם או תאגיד אחד (להלן – בעל המונופולין).

(ב) המונופולין יכול שיהיה באזור גיאוגרפי מסוים (להלן: שוק מקומי). קביעה לצורך הכרזת מונופול בשוק מקומי תיעשה על ידי הממונה בדרך של שקלול אחוזי השליטה של האדם או התאגיד הנידון בשוק הגיאוגרפי המסוים, אשר ייחשבו שלושה רבעים מן התוצאה הסופית, עם אחוזי השליטה של אותו אדם תאגיד בשוק העיתונות הכלל ארצי, אשר ייחשבו רבע מן התוצאה הסופית. היתה התוצאה הסופית ברמה העולה כדי האמור בסעיף א' לעיל, ייחשב הדבר כמונופול בשוק המקומי.

(ג) היה ריכוז של יותר ממחצית מכלל התפוצה או תקבולי הפרסום או היקף השליטה בשוק זה נתון בידי שני בני אדם או יותר (להלן – קבוצת ריכוז), יראו את הריכוז כמונופולין ואת קבוצת הריכוז כבעל המונופולין.

הסדרת פעולות מונופולין בשוק העיתונות הכתובה:

3. לצורך התקיימות סעיף 29א לחוק ולשם הקמת סמכות הממונה בהתאם לסעיפים 30 ו –  31 לחוק, יראו כפגיעה בתחרות בעסקים או כפגיעה בציבור כמשמעה בסעיפים אלה, גם פגיעה בכמות המידע הזורמת אל הציבור דרך העיתון, או באיכותו של מידע זה.

הסדר כובל בשוק העיתונות הכתובה:

4. בנוסף לאמור בסעיף 2 (ב) לחוק, יראו כהסדר כובל כל הסדר בין אדם או תאגיד שהם בעלי השפעה ניכרת בעיתון, לבין אדם או תאגיד שהם בעלי השפעה ניכרת בגוף המספק תכני תקשורת. בהחלטתו לגבי אישור הסדר כובל, כאמור בסעיף 10 לחוק, יתחשב בית הדין בסעיף המטרה שלעיל. בהסדרים כובלים כאמור, לא יוכל הממונה להפעיל את הסמכות המוקנית לו בסעיף 14 לחוק.

אישור מיזוגים בשוק העיתונות הכתובה: 

5. בנוסף לאמור בסעיף 17 לחוק, יחולו הוראות סימן ב' לחוק על עסקת רכישה של עשרה אחוז ממניות תאגיד שהוא בעל השפעה ניכרת בעיתון ארצי, על ידי תאגיד שהוא בעל השפעה ניכרת בעיתון מקומי או ארצי. על אף האמור בסעיף 21 לחוק, יתחשב הממונה בסעיף המטרה שלעיל.

6. השר הממונה על ביצוע פרק זה הוא שר המסחר והתעשיה.

פרק ב' : הגבלת בעלויות צולבות בעיתונות כתובה ובתקשורת משודרת

הגדרות

תאגיד השולט במדיום של תוכן – תאגיד שהוא בעל זיכיון ו/או רישיון או שהוא בעל השפעה ניכרת בתאגיד שיש לו זיכיון או רישיון לשדר שידורים או להעביר מידע, ובלבד שלפחות חמישית מן הזמן או המקום מוקדש בשידוריו לחדשות, אקטואליה, דוקומנטריה, והפקות מקור.

תאגיד השולט במדיום שאיננו תוכני – תאגיד שהוא בעל זיכיון ו/או רישיון או שהוא בעל השפעה ניכרת בתאגיד שיש לו זיכיון או רישיון לשדר שידורים או להעביר מידע, אך איננו מקדיש לפחות חמישית מן הזמן או המקום מוקדש בשידוריו לחדשות, אקטואליה, דוקומנטריה, והפקות מקור.

תאגיד השולט במדיום של הולכה –תאגיד שהוא בעל זיכיון ו/או רישיון או שהוא בעל השפעה ניכרת בתאגיד שיש לו זיכיון או רישיון לעסוק בבניית תשתית או בהעברה או בהולכה של מסרי תקשורת.

השפעה ניכרת –מי שבידו היכולת להשפיע על פעילותו של תאגיד השפעה של ממש, בין לבד ובין ביחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, הנובעת מכוח החזקת אמצעי שליטה בו או בתאגיד אחר, לרבות היכולת הנובעת מתקנון התאגיד, חוזה או מכל מקור אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  יראו אדם כבעל השפעה ניכרת אם הוא מחזיק עשרים וחמישה אחוז או יותר מאמצעי שליטה כלשהו בתאגיד. חזקה כי לאדם השפעה ניכרת אם בידו אמצעי שליטה בשיעור נמוך מהשיעור האמור, וכן בידו זכויות אחרות בתאגיד המקנות יכולת השפעה מעבר לנובע מעצם החזקת אמצעי שליטה בתאגיד, לרבות הזכות למנות או למנוע מינוי של דירקטור ומנכ"ל בתאגיד. (הגדרה זו לקוחה מתוך תקנות הבזק (מפעיל פנים ארצי) 1998).

אישור בעלות צולבת בין עיתון לבין תאגיד השולט במדיום של תוכן

6. (א). בעל השפעה ניכרת בתאגיד עיתונות שתפוצתו פחות מחמישית מכלל התפוצה בשוק העיתונות הארצית או המקומית, לא יחזיק ביותר מעשרים אחוזים או בזכות למנות חמישית מכלל נושאי המשרה בתאגיד השולט במדיום של תוכן.

     (א1). בעל השפעה ניכרת כמפורט בסעיף א, לא יוכל להחזיק רמת שליטה העולה על עשרים אחוזים ביותר משלושה תאגידים השולטים במדיום של תוכן.

(ב). בעל השפעה ניכרת בתאגיד עיתונות שתפוצתו נמוכה מארבעים אחוזים אך עולה על עשרים אחוזים מכלל התפוצה בשוק העיתונות הארצית או המקומית, לא יחזיק ביותר מעשרה אחוזים ממניות תאגיד השולט במדיום של תוכן.

(ב1) בעל השפעה ניכרת כמפורט בסעיף ב, לא יוכל להחזיק רמת שליטה העולה על עשרים אחוזים ביותר משני תאגידים בתאגיד השולטים במדיום של תוכן.

(ג). בעל השפעה ניכרת בתאגיד עיתונות שתפוצתו עולה על ארבעים אחוזים מכלל התפוצה בשוק העיתונות הארצית או המקומית, או שתפוצתו נמוכה מזו אך הוכרז כמונופול לפי חוק ההגבלים העסקיים, לא יחזיק בכל אחזקה שהיא, במישרין או בעקיפין, בתאגיד השולט במדיום של תוכן.

(ד). נוסף על אף האמור לעיל, לא יוכל להיות בעל השפעה ניכרת בתאגיד עיתונות, והכל בכפוף למגבלות שלעיל, בעל האחזקות הגדול ביותר או השני בגודלו, בתאגיד השולט במדיום של תוכן.

אישור בעלות צולבת בין עיתון, ובין תאגיד השולט במדיום של הולכה או בין תאגיד השולט במדיום שאיננו תוכני

7. (א). בעל השפעה ניכרת בתאגיד עיתונות שתפוצתו פחות מחמישית מכלל התפוצה בשוק העיתונות הארצית או המקומית, לא יחזיק ביותר מעשרים וחמישה אחוזים או בזכות למנות יותר מחמישית מכלל נושאי המשרה בתאגיד השולט במדיום שאיננו תוכני או בתאגיד השולט במדיום של הולכה.

(ב). בעל השפעה ניכרת בתאגיד עיתונות שתפוצתו נמוכה מארבעים אחוזים אך עולה על עשרים אחוזים מכלל התפוצה בשוק העיתונות הארצית או המקומית, לא יחזיק ביותר מעשרים אחוזים ממניות תאגיד השולט במדיום שאיננו תוכני או בתאגיד השולט במדיום של הולכה.

(ג). בעל השפעה ניכרת בתאגיד עיתונות שתפוצתו עולה על ארבעים אחוזים מכלל התפוצה בשוק העיתונות הארצית או המקומית, או שתפוצתו נמוכה מזו אך הוכרז כמונופול לפי חוק ההגבלים העסקיים, לא יחזיק יותר מעשרה אחוזים ממניות תאגיד השולט במדיום שאיננו תוכני או בתאגיד השולט במדיום של הולכה.

(ד). על אף האמור לעיל, לא יוכל להיות בעל השפעה ניכרת בתאגיד עיתונות, והכל בכפוף למגבלות שלעיל, בעל האחזקות הגדול ביותר או השני בגודלו, בתאגיד השולט במדיום שאיננו תוכני או בתאגיד השולט במדיום של הולכה.

 
תחולה

8. פירוק מיזמים צולבים אשר אינם מתיישבים עם האמור בחוק זה, ייעשה בתוך שנתיים.

9. שר התקשורת יהיה ממונה על ביצוע פרק זה.

דברי הסבר

לשליטה של מספר מצומצם של משפחות ותאגידים בתעשיית התקשורת המסחרית, הכתובה והמשודרת לגווניה, השלכות מסוכנות מבחינת הדמוקרטיה וחופש הביטוי. הן, בהיבט של ריכוז עוצמה כלכלית ופוליטית בידי ידיים מועטות, הן, בהיבט של חשש מפני קרטלים של מידע והעלמת מידע הנוגע לאינטרסים של בעלי ההון מעיני הציבור, והן, בהיבט של החלשת כוחה של מועצת העיתונות מתוך היעדר צורך להשתמש בה כמוסד מתווך בין המימשל, התקשורת והציבור.

לכן, מוצע לקבוע בחוק כללים הנוגעים לפיקוח הדוק  של דיני ההגבלים העסקיים על תעשיית העיתונות הכתובה, וכללים הנוגעים לפיקוח על בעלות צולבת של השולטים בתעשיית העיתונות הכתובה, על תעשיית העיתונות המשודרת והמקוונת. כללים אלה מושתתים על תפיסה של שליטה בשוק העיתונות והתקשורת, ומהווים מסגרת גמישה שמטרתה להתאים אחזקות מותרות באמצעי תקשורת מסוג אחד, למידת שליטה בשוק של אמצעי תקשורת אחר הנמצא בשליטת אותן ידיים.

הגירסה לעיל של הצעת החוק נוסחה על-ידי תהילה שוורץ אלטשולר, עו"ד.